2017

Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” organizează în perioada 24–25 noiembrie 2017, în colaborare cu specialişti din celelalte institute academice de profil, din facultăţile filologice din Bucureşti, Iaşi şi Galați, din cadrul Muzeului Național al Literaturii Române prin Primăria Generală a Capitalei, a III-a ediţie a Colocviului Naţional de Literatură Veche cu tema
LITERATURA PRINCIPILOR
Literatura principilor acoperă spațiul cultural al epocii vechi românești și, ca urmare a extensiunii ei, poate fi abordată din două perspective.
Cea dintâi este concretizată printr-un impresionant cortegiu de texte parenetice, didactice, pedagogice și de sfătuire din categoria numită Oglinda principilor (Specula principum, Fürstenspiegel, Mirror of Princes), în care se oglindesc gustul, sensibilitatea și mentalitatea lumii românești. O primă deschidere a culturii române spre această specie literară are loc prin Învățăturile lui Neagoe Basarab, operă contemporană cu Institutio principis christiani, pe care Erasmus din Rotterdam o tipărea în 1516 sau cu Principele lui Machiavelli, imprimată în 1532, după aproape două de- cenii de la redactare (1513). Ulterior, cultura noastră a subsumat acestei specii literare, texte originale, traduceri și adaptări (Matei al Mirelor, Sfaturi către Alexandru Iliaș, c. 1616–1618; Petru Movilă, Sfaturi adresate lui Moise, fratele său, urcat pe tronul Moldovei în 1631, cuprinse în prefața Triodului ales, Kiev, 1631; Antim Ivireanul, Sfătuiri creștine politice către (…) domnul domn Ioan Ștefan Cantacuzino, București, 1715; Nicolae Mavrocordat, Sfătuirile (…) date fiului său domnului domn Constantin Nicolae voievod, mai înainte de a fi domn, în anul mântuirii 1725, Ceasornicul domnilor de Antonio de Guevara; Capetele atribuite lui Vasile I Macedoneanul ș.a.), afirmând structuri ale formelor puterii politice, în evoluția lor dinspre teocrație spre monarhie, dinspre cutume fixate consuetudinar spre norme juridice tributare unor fundamente erudite.
A doua perspectivă se dezvoltă din ipostaza principelui ca autor, conturând portretul Rex prudens et sapiens și instaurând o monarhie culturală.
Propunem evidențierea transformării formelor literaturii noastre vechi urmărind modul în care aceasta a ieșit de sub dominanta ei religioasă, a dat legitimitate culturală puterii politice, iar mai apoi s-a întrepătruns cu dominantele culturale contemporane. Este o probă a maturizării lit eraturii române vechi în consonanță cu cea europeană (v. cazul portughez ilustrat prin dinastia principilor de Avis: D. João I, D. Duarte și D. Pedro, cazul castilian: Don Alfonso al X-lea, Don Sancho al IV-lea, Don Juan Manuel, cazul rus prin Andrei Kurbski, Antioh Cantemir ș.a., dar și cel francez prin Ludovic al IX-lea sau cel englez prin Henric al II-lea Planta- genetul ș.a.), căci conturarea idiosincretică a imaginarului politic a procurat motivaţii ce s-au transformat în temele majore ale literaturii noastre de până în Veacul de Mijloc. Ilustrative aici, în pondere diferită şi cu tematică distinctă, rămân operele unor autori precum: Dimitrie Cantemir, Nicolae Mavrocordat, Constantin Brâncoveanu fiul, Petru Cercel ș.a.
Având ca punct de plecare literatura principilor, invităm comunitatea academică la discuții și reflecții asupra modelelor civilizatoare, asupra imaginarului politic românesc în context european, asupra contribuției la crearea unei limbi de cultură capabilă să comunice realități complexe circumscrise unui îndreptar social ordonat de reguli şi ierarhii, de cere- monial şi conduită, de cutume şi inovaţii.

Calendar:
Termenul limită de înscriere – 1 octombrie 2017
Termenul de confirmare a acceptării lucrării – 10 octombrie 2017
Termenul limită de achitare a taxei de participare – 1 noiembrie 2017
Termenul de predare a variantei finale a  lucrării – 1 februarie 2018
Taxa de participare:
Cuantumul taxei de participare, prin care sunt acoperite cheltuielile de organizare şi cele de tipărire a lucrărilor, este 230 de lei.
Adresa de corespondenţă: colocviu.calinescu@gmail.com

COMITETUL
ȘTIINȚIFIC

Acad. Eugen Simion
Prof. univ. dr. Simona Antofi (Galați),
C.Ș. I Laura Bădescu (Bucureşti),
Prof. univ. dr. Gheorghe Chivu (Bucureşti),
Prof. univ. dr. Mianda Cioba (București),
Prof. univ. dr. Ioana Costa (Bucureşti),
Prof. univ. dr. Alexandru Gafton (Iaşi),
Prof. univ. dr. Ileana Mihăilă (București),
C.Ș. I Eugen Pavel (Cluj)

COMITET DE ORGANIZARE

C.Ș. I Laura Bădescu (București)
Conf. univ. dr. Ioan Cristescu (București)
Șef Serviciu Manuscrise BAR Gabriela Dumitrescu (București)
Prof. univ. dr. Nicoleta Ifrim (Galați)
C.Ș.II Oana Soare (București)

Distribuiți articolul, dacă v-a plăcut!